4 ஆண்டுகளில் வரலாறு காணாத அளவு சூடானது பூமி

2018 fourth hottest year on record

உலக வெப்பநிலை பதிவு செய்யப்பட தொடங்கிய நாளிலிருந்து கடந்த 4 ஆண்டுகளில்தான் பூமி அதிகமாக வெப்பமடைந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக கடந்த 2016ஆம் ஆண்டுதான் வெப்பநிலை உச்சகட்டத்தை தொட்டதாகவும் அந்த ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 2016ஆம் ஆண்டு முதலிடத்திலும், 2017ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது இடத்திலும், 2015 மூன்றாவது இடத்திலும், 2018 நான்காவது இடத்தையும் பிடித்திருக்கின்றன.